singles in sachsen pilze uber partner app gute fragen zum kennenlernen originelle treffx.com schüchternes mädchen erobern chat app in android using firebase

Inteligentna zewnętrzna żaluzja fotowoltaiczna

Pod pojęciem żaluzji fotowoltaicznej jest tu rozumiany zewnętrzny system zasłaniania okien w budynku, który jest zasilany energią pozyskaną z padających na nią promieni słonecznych. Żaluzja posiada wbudowane elektryczne układy napędowe realizujące zmianę kąta pochylenia lameli, co umożliwia regulację poziomu zacienienia pomieszczenia ale z drugiej strony wpływa też na sprawność pozyskiwania energii przez zamontowane na niej ogniwa fotowoltaiczne. Żaluzja będzie miała postać sztywnych segmentów, które stanowić będą elementy nośne dla paneli fotowoltaicznych. Żaluzje będą mocowane do ścian elewacyjnych budynku z wykorzystaniem modułowego zestawu wsporników. Układ sterowania żaluzji będzie przystosowany do współpracy z instalacją inteligentnego budynku, sterowania z wykorzystaniem urządzeń mobilnych i na odległość.

CECHA 1: Modułowość budowy umożliwiająca samodzielny montaż żaluzji
System żaluzji fotowoltaicznych będzie się charakteryzował budową modułową. Umożliwi to zaoferowanie na rynku produktu do samodzielnego montażu, z możliwością rekonfiguracji w trakcie użytkowania. Łatwość instalacji i rozbudowany katalog elementów systemu znacząco zwiększy grono potencjalnych klientów, którzy będą mieli możliwość samodzielnego wyboru interesujących ich modułów funkcjonalnych, tak aby dostosować produkt do swoich potrzeb użytkowych. Opracowany zostanie szereg wymiarowy, co pozwoli na dopasowanie systemu do żądanych wymiarów zasłanianego okna.
CECHA 2: Niezależne sterowanie stopniem zacienienia w kolejnych sektorach żaluzji
Użytkownik będzie miał możliwość podziału żaluzji na sektory. Pozwoli to na niezależne sterowanie kątem pochylenia lameli w kolejnych sektorach a tym samym realizowanym przez nie poziomem zacienienia pomieszczenia. Dzięki tej funkcji możliwe będzie uzyskanie efektu braku zacienienia dla górnej partii okna i równoczesne zacienie dolnego poziomu okna, tak aby nie dochodziło do oślepiania światłem słonecznym na przykład monitorów. W trakcie prac B+R rozważona zostanie koncepcja wyposażenia każdej lameli w niezależny układ napędowy realizujący jej obrót. Takie rozwiązanie umożliwi łatwą zmianę podziału na sektory zależnie od potrzeb użytkownika. Drugą badaną koncepcją będzie zastosowanie napędu centralnego dla danego sektora żaluzji.
CECHA 3: Zasilanie energią uzyskaną z paneli fotowoltaicznych
Lamele żaluzji będą wyposażone w panele fotowoltaiczne, które dostarczą energię niezbędną do ich automatycznej pracy. Uzyskana energia zostanie wykorzystana do zasilania m.in. układów wykonawczych realizujących zmianę kąta nachylenia lameli, układów pomiarowych oraz układów komunikacji z użytkownikiem lub nadrzędnym układem sterowania inteligentnego budynku.
CECHA 4: Zastosowanie akumulatora w celu gromadzenia wytworzonej energii elektrycznej
Żaluzja zostanie wyposażona w akumulator pozwalający na gromadzenie energii elektrycznej uzyskanej z ogniw fotowoltaicznych. Dzięki temu użytkownik będzie mógł sterować żaluzjami nawet w przypadku braku nasłonecznienia.
CECHA 5: Automatyczna zmiana kąta nachylenia zestawu lamelek fotowoltaicznych w zakresie 0-140°
W celu optymalnego wykorzystania światła słonecznego żaluzję będą zmieniały stopień nachylenia w zależności od kierunku padania promieni słonecznych, tak aby zapewnić możliwie dużą wydajność ogniw. Funkcja ta będzie mogła być wyłączona przez użytkownika na przykład w celu utrzymania stałego poziomu zacienienia w pomieszczeniu. Możliwe będzie też wykorzystanie czujnika natężenia światła w pomieszczeniu, co pozwoli na automatyczną zmianę pochylenia żaluzji tak aby utrzymać w pomieszczeniu stały poziom jasności (automatyczne reagowanie na zachmurzenie czy zmianę położenia słońca). Wybór trybu pracy będzie możliwy niezależnie dla każdego wcześniej zdefiniowanego sektora danej żaluzji.
CECHA 6: Funkcja oświetlania w nocy elewacji budynku
Nadmiar nagromadzonej energii będzie można wykorzystać do celów dekoracyjnych np. oświetlenia elewacji budynku w nocy za pomocą źródeł światła wbudowanych w żaluzje. W trakcie prac B+R rozważone zostaną energooszczędne źródła światła, tak aby uzyskać jak najdłuższy czas ich świecenia. Użytkownik będzie miał możliwość wyboru ile segmentów żaluzji ma być wyposażonych w źródła światła. Rozważona będzie też możliwość zastosowania źródeł światła wielokolorowych i programowalnych, co pozwoliłoby uzyskać zmienne oświetlenie elewacji.

Comments are closed.