penis frenulum skype registration date kostenlose datingbörse chat stickers cute junge frau braune haare arbeitsessen

Inteligentna roleta fotowoltaiczna

Pod pojęciem rolety fotowoltaicznej jest tu rozumiana zewnętrzna roleta okienna lub drzwiowa, której funkcją jest zasłanianie otworu w ścianie budynku, a zarazem wy-korzystanie padających na nią promieni słonecznych do wytwarzania energii elektrycz-nej. Schemat mechanicznej struktury systemu przedstawiono na rys. 1. Ze względu na cechy powszechnie stosowanych ogniw fotowoltaicznych zasłona będzie miała postać sztywnych segmentów stanowiących elementy nośne dla paneli fotowoltaicznych. Po-dobną konstrukcję mają segmentowe bramy garażowe, jednak w tym przypadku otwar-cie otworu odbywa się przez przesunięcie segmentów na powierzchnię sufitu. W przy-padku otwarcia (uniesienia) rolety konieczne jest zmagazynowanie segmentów w kase-cie umieszczonej nad otworem.

CECHA 1: Uzysk energii elektrycznej na oświetlonej płaszczyźnie rolety – od 60 do 80 W / m2
Główną funkcjonalnością rolety jest uzyskiwanie energii przekazywanej do sieci energe-tycznej budynku. Będzie to wykonane poprzez mikroinwerter, który będzie zarządzał tym procesem. System ma być na tyle prosty, by można było roletę wpiąć do sieci ener-getycznej budynku za pomocą wtyczki włożonej do gniazdka sieciowego.
Dodatkowa funkcja rolety – to dostarczanie energii elektrycznej do realizacji wszystkich funkcji rolety z ogniw fotowoltaicznych umieszczonych na zewnętrznych powierzch-niach segmentów. Energia elektryczna z ogniw oświetlonych światłem dziennym będzie przekazywana do akumulatora umieszczonego wewnątrz kasety (magazynu) segmen-tów. Akumulator będzie zasilał wszystkie układy wykonawcze i pomiarowe rolety. Ilość energii zmagazynowanej w akumulatorze będzie mierzona na bieżąco. W przypadku stwierdzenia jej niskiego poziomu system automatycznie doładuje akumulator i w przy-padku konieczności uruchomi rozwinięcie rolety w celu uzupełnienia zapasu energii. Użytkownik będzie mógł wyłączyć tę funkcję, aby zapobiec jej niespodziewanemu wy-stąpieniu.
Kolejną funkcjonalnością rolety ma być gniazdko elektryczne USB do ładowania urzą-dzeń. Gniazdko ma być zasilane w okresie poboru mocy z ogniw fotowoltaicznych oraz w okresie zacienienia ogniw – przez akumulator.
CECHA 2: Ograniczenie strat cieplnych otworów budowlanych o > 15%
Szczelna bariera cieplna z system wentylacji i cyrkulacji powietrza między oknem a role-tą. Ocieplana kaseta nie powoduje mostków termicznych. Zatrzymanie ciepła jako natu-ralna klimatyzacja pomieszczeń.
CECHA 3: Interface’y sensorów inteligentnego budynku > 3 opcji interface’ów
Wykrywanie obecności, współpraca z urządzeniami mobilnymi przez wifi, autonomicz-ny harmonogram, stacja pogodowa, sensor poziomu nasłonecznienia, pilot, przełącznik przyciskowy.
Za pomocą interface’ów będzie wykonany układ elektroniczny, który będzie zarządzał pracą rolet w 3 systemach: manualnym (sterowanym pilotem lub przyciskiem), czaso-wym (zarządzanie poprzez ustawiony przez użytkownika harmonogram), autonomicz-nym (zarządzanym przez wewnętrzny układ inteligentnego budynku, który na podsta-wie otrzymywanych z sensorów danych będzie zarządzał pracą rolety maksymalizując uzyskiwaną moc i dopasowując funkcjonalność do przyzwyczajeń użytkowników – np. zasłonięcie rolet, gdy mieszkańcy są nie obecni).
W trybie pracy tradycyjnej roleta umożliwi zasłonięcie otworu okiennego lub drzwiowego w zakresie od 0 do 100% jego powierzchni z rozdzielczością wynikającą z szerokości pojedynczego segmentu. Kaseta powinna być możliwie niska, aby w jak naj-mniejszym stopniu zasłaniała otwór okienny lub drzwiowy.
CECHA 4: Czas całkowitego zasłonięcia lub odsłonięcia otworu okiennego o wysokości 150 cm < 30 s. CECHA 5: Cicha praca rolety – poziom hałasu w odległości 2 m od rolety - poniżej 40 dB, Obniżenie przenikania hałasu do budynku o > 20dB
Zadbanie o cichą pracę rolety zwiększy jej atrakcyjność, zwłaszcza w zestawieniu z roletami napędzanymi ręcznie. W przypadku tych ostatnich dynamiczne podnoszenie, a zwłaszcza opuszczanie rolet jest źródłem irytującego hałasu, który może zniechęcać potencjalnych użytkowników do zakupu i zainstalowania rolety. Zapewnienie cichej pracy rolet fotowoltaicznych będzie wymagało badań nad doborem materiałów na współpracujące części mechanizmów, ograniczeniem dynamiki tych mechanizmów i właściwego wyboru urządzeń napędowych.
CECHA 6: Gwarancja użytkownika: uzysk mocy z paneli > 2000 otwarć; układy mecha-niczne > 20000 otwarć; układy elektroniczne >3 lat
Trwałość uzyskiwanej mocy będzie możliwa dzięki zastosowaniu odpowiedniego po-ziomu technologii laminacji, nakładania basburów wykonania okablowania i systemów ruchomych, by zminimalizować degradację paneli i całego układu oraz odporność na krytyczne warunki atmosferyczne.
Układ elektroniczny będzie wykonany w sposób umożliwiający jego nieinwazyjną wy-mianę.

Comments are closed.