online chat deutschland capital one per whatsapp flirten kostenlos chat booster lovoo melden zwei frauen flirten miteinander singles freenet

Inteligentna markiza fotowoltaiczna

Pod pojęciem markizy fotowoltaicznej jest tu rozumiana zewnętrzna markiza montowana do ściany budynku, której funkcją jest zasłanianie tarasu lub balkonu, a za-razem wykorzystanie padających na nią promieni słonecznych do wytwarzania energii elektrycznej. Schemat systemu przedstawiono na rys. 1. Ze względu na cechy powszech-nie stosowanych ogniw fotowoltaicznych zasłona będzie miała postać sztywnych seg-mentów stanowiących elementy nośne dla paneli fotowoltaicznych. Segmenty te będą poruszały się po konstrukcji nośnej rozsuwanej wraz z panelami lub też przed nimi. W przypadku zamknięcia (zsunięcia) markizy konieczne jest zmagazynowanie segmentów w kasecie umieszczonej przy ścianie.

CECHA 1: Dostarczanie energii elektrycznej do realizacji wszystkich funkcji markizy z ogniw fotowoltaicznych umieszczonych na zewnętrznych powierzchniach segmentów
Energia elektryczna z ogniw oświetlonych światłem dziennym będzie przekazy-wana do akumulatora umieszczonego wewnątrz kasety (magazynu) segmentów. Aku-mulator będzie zasilał wszystkie układy wykonawcze i pomiarowe markizy. Ilość energii zmagazynowanej w akumulatorze będzie mierzona na bieżąco. Nadwyżka energii pro-dukowanej przez markizę będzie zwracana do sieci energetycznej.
CECHA 2: Ustawianie pochylenia poszczególnych segmentów markizy w celu zwięk-szenia wydajności paneli fotowoltaicznych
Poszczególne segmenty markizy będą miały możliwość obrotu względem po-wierzchni markizy w płaszczyźnie wzdłużnej markizy. Kinematyka oraz sposób napę-dzania segmentów zostanie wybrany w trakcie prac badawczo-rozwojowych. Jednym z możliwych rozwiązań jest wyposażenie każdego segmentu we własny układ napędowy. Inne rozwiązanie, to centralny napęd np. z mechanizmem cięgnowym obracającym wszystkimi panelami jednocześnie.
Prace badawczo rozwojowe będą dotyczyć przede wszystkim rozwiązań mecha-nicznych:
• systemu pochylania segmentów,
• sposobu pozycjonowania i utrzymywania pochylenia przez segmenty,
• wpływu zmiany powierzchni markizy na oddziaływanie wiatru,
• konstrukcji prowadnic, a w szczególności zagwarantowania jej odporności na warunki atmosferyczne, m.in. na opady śniegu.
CECHA 3: Rozsuwanie markizy przy zachowaniu sztywności konstrukcji odpowiedniej dla paneli fotowoltaicznych.
Elementem zasłaniającym w typowych markizach montowany nad tarasami jest tkanina. Pozwala to na rezygnację z prowadnic bocznych markizy – tkanina jest zamo-cowana z jednej strony do belki przedniej markizy, a z drugiej strony do bębna magazy-nującego (rys. 2).
Rys. 2. Konstrukcja typowej markizy materiałowej
W przypadku markizy wyposażonej w panele fotowoltaiczne należy rozważyć sposób podparcia segmentów na całej długości. W trakcie prac badawczo-rozwojowych zostanie wybrany sposób realizacji takiego podparcia. Jednym ze sposobów jest wyko-rzystanie sztywnej konstrukcji prowadnic rozkładanych przed rozsunięciem segmentów markizy. Inne rozwiązanie, to zastosowanie prowadnic jednostronnie elastycznych po-dobnych do powszechnie stosowanych w przemyśle prowadników kablowych. Takie rozwiązanie umożliwiło by dopasowanie długości prowadnic do stopnia rozsunięcia markizy.
Prace badawczo rozwojowe dotyczyły by:
• analizy minimalnej sztywności prowadnic wymaganej dla poprawnej pra-cy paneli fotowoltaicznych,
• sprawdzenia wytrzymałości prowadnic elastycznych,
• sposoby integracji prowadnicy z segmentami markizy,
• sposobu napędzania prowadnic.
CECHA 4: Magazynowanie segmentów markizy po jej złożeniu.
Zakładana duża powierzchnia markizy rodzi problem z magazynowaniem seg-mentów wyposażonych w ogniwa fotowoltaiczne po złożeniu markizy. W czasie prac badawczo-rozwojowych konieczne będzie ustalenie sposobu składanie markizy, tak aby zapewnić możliwie małe wymiary kasety dla segmentów. Ograniczenie gabarytów kase-ty wpłynie korzystnie na estetykę markizy.
Prace badawczo rozwojowe będą dotyczyć przede wszystkim rozwiązań mecha-nicznych:
• analizę wielkości segmentów łączących dużą wydajność paneli fotowolta-icznych z małymi gabarytami kasety,
• kinematyki ruchy segmentów wewnątrz kasety,
• rodzaju układu napędowego.
CECHA 5: Sprawdzanie obciążenia markizy w celu uniknięcia uszkodzenia.
Z uwagi na znaczną powierzchnie markizy jej konstrukcja nośna będzie narażona na znaczne obciążenia statyczne (np. od zgromadzonych na niej liści) jak i dynamiczne (działanie wiatru). Elementy nośne markizy i/lub segmenty zostaną wyposażone w układy pomiarowe pozwalające na pomiar występujących naprężeń, co da możliwość złożenia markizy przy przekroczenie wartości bezpiecznych dla konstrukcji. Sposób pomiaru oraz jego miejsce zostanie określony podczas prac badawczo-rozwojowych. Tego rodzaju nadzór nad pracą markizy pozwoli na ograniczenie prawdopodobieństwa uszkodzenia urządzenia oraz wystąpienia sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników.
Prace badawczo rozwojowe obejmą:
• wyznaczenie możliwego obciążenia markizy od wiatru w zależności od powierzchni markizy,
• ustalenie miejsca pomiaru występujących naprężeń,
• ustalanie metody pomiaru występujących naprężeń.
CECHA 6: Funkcja oświetlania tarasu/balkonu przez źródła światła umieszczone na segmentach markizy
Dodatkową funkcją markizy będzie oświetlanie tarasu lub balkonu przez włącze-nie źródeł światła umieszczonych na segmentach markizy. Ze względu na potrzebę ograniczenia poboru energii zbadane zostanie zastosowanie źródeł energooszczędnych, które dodatkowo powinny mieć parametry geometryczne umożliwiające dogodne osa-dzenie ich na segmentach. Użytkownik będzie decydował o sposobie rozmieszczenie oświetlenia na powierzchni markizy.
CECHA 7: Cicha praca markizy – poziom hałasu w odległości 2 m od markizy - poniżej 40 dB
Zadbanie o cichą pracę markizy zwiększy jej atrakcyjność. Proces rozsuwania i zsuwania markizy nie powinien przeszkadzać osobą znajdującym się pod markizą. Za-pewnienie cichej pracy markiz fotowoltaicznych będzie wymagało badań nad doborem materiałów na współpracujące części mechanizmów i ograniczeniem dynamiki tych me-chanizmów.

Comments are closed.