singles über 40 kostenlos in österreich singlebörse berlin kostenlos love singles sachsen anhalt parlament was versteht man unter rummachen aron bedeutung

Inteligentne fotowoltaiczne okno dachowe

Celem realizacji prac B+R przeprowadzonych przez Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej na zlecenie Phoenix było opracowanie PIERWSZEGO NA RYNKU ŚWIATOWYM INTELIGENTNEGO OKNA DACHOWEGO ZE ZINTEGROWANĄ ŻALUZJĄ PV. Obecnie nie są dostępne na rynku międzynarodowym produkty cechujące się możliwością zamontowania wewnątrz pakietu szybowego żaluzji fotowoltaicznej, która w zależności od położenia słońca na nieboskłonie będzie odpowiednio się ustawiać w sposób zautomatyzowany umożliwiając maksymalny uzysk energii słonecznej. W zakresie standardowych dachowych okien energooszczędnych konkurencję Spółki stanowią: VELUX (Dania), ROTO (Niemcy) oraz FAKRO (Polska). Podmioty te produkują jednakże tylko okna energooszczędne i pasywne, ale żaden z nich nie posiada w swojej ofercie produktu, który umożliwi generowanie energii elektrycznej z energii słonecznej i tym samym będzie przydatny dla prosumentów.

Pracownicy Wydziału Elektrycznego PW przeprowadzili szereg prac B+R zw. z opracowaniem zaawansowanych modeli cienkowarstwowych paneli PV, które w łatwy sposób mogą być naklejane na elektrycznie sterowane podłoża. Efektem przeprowadzonych prac badawczych przez zespół badawczy, w skład którego weszli m.in. prof. dr hab. Józef Paska, Mgr inż. Piotr Marchel było opracowanie koncepcji heterozłączowych polikrystalicznych ogniw fotowoltaicznych, których budowa umożliwia zarówno obniżenie kosztów produkcji modułów słonecznych jak i optymalizację w celu wykorzystania nietypowych, alternatywnych materiałów podłożowych. W efekcie przeprowadzonych badań przemysłowych Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej opracował wersję wstępną innowacyjnej żaluzji fotowoltaicznej, która została przetestowana w warunkach laboratoryjnych, które potwierdziły wcześniej zakładane hipotezy badawcze związane z planowanymi parametrami efektywnościowymi oraz możliwością sterowania za pomocą odpowiednich sterowników, która może być zamontowana w oknie dachowym. W ramach przeprowadzonych prac B+R na zlecenie Phoenix zrealizowano następujące etapy:
ETAP 1) Opracowanie interdyscyplinarnych założeń innowacyjnego inteligentnego okna ze zintegrowaną żaluzją fotowoltaiczną;
ETAP 2) Identyfikacja procesów i metod umożliwiających realizację założeń oraz wykonanie badań laboratoryjnych na materiale rzeczywistym
ETAP 3) Szczegółowy opis koncepcji nowego produktu oraz dokumentacji projektowej celem wykonania prototypów innowacyjnego inteligentnego okna ze zintegrowaną żaluzją fotowoltaiczną
ETAP 4) Weryfikacja założeń projektowych i postawionych hipotez badawczych
ETAP 5) Empiryczna weryfikacja procesu oraz modyfikacja prototypów elementów innowacyjnego inteligentnego okna ze zintegrowaną żaluzją fotowoltaiczną
ETAP 6) Demonstracja prototypu innowacyjnego inteligentnego okna ze zintegrowaną żaluzją fotowoltaiczną.

W ramach ww. etapów zrealizowano następujące SZCZEGÓŁOWE ZADANIA BADAWCZE:
• Zadanie nr 1.Opracowanie koncepcji pojedynczej lamelki żaluzji PV przeznaczonej dla inteligentnego okna dachowego (ETAP 1)
• Zadanie nr 2.Opracowanie koncepcji łączenia lamelek w moduł fotowoltaiczny (ETAP 2)
• Zadanie nr 3.Opracowanie koncepcji mechanizmu sterowania żaluzją PV dla inteligentnego okna dachowego (ETAP 2)
• Zadanie nr 4.Opracowanie koncepcji mechanizmu sterowania inteligentnym dachowym oknem PV (ETAP 2)
• Zadanie nr 5.Opracowanie koncepcji wyprowadzenia mocy z inteligentnych dachowych okien PV (ETAP 2)
• Zadanie nr 6. Opracowanie koncepcji obudowy elementów elektronicznych inteligentnego dachowego okna PV (ETAP 2)
• Zadanie nr 7. Opracowanie koncepcji integracji inteligentnych żaluzji PV z oknem dachowym (ETAP 3)
• Zadanie nr 8. Eksperymentalna weryfikacja koncepcji technologii inteligentnego dachowego okna PV (ETAP 4)
• Zadanie nr 9. Prototypowanie inteligentnego dachowego okna PV (ETAP 4)
• Zadanie nr 10. Finalne testy i badania prototypów inteligentnego dachowego okna PV (ETAP 4)
• Zadanie nr 11. Opracowanie procesów technologicznych produkcji inteligentnych okien PV (ETAP 5)
• Zadanie nr 12. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej (technologicznej) innowacyjnych inteligentnych okien dachowych ze zintegrowaną żaluzją PV (ETAP 6).

Wyniki ww. prac badawczych pozwoliły na opracowanie inteligentnego okna ze zintegrowaną żaluzją fotowoltaiczną, które zostało zgłoszone zostały przez Phoenix do objęcia ochroną w formie wzoru użytkowego (zgłoszenie nr 215297 pt.: „Okno fotowoltaiczne”), dla którego w wydanym przez Urząd Patentowy RP sprawozdaniu o stanie techniki z dn. 18 lipca 2016 r. uzyskano ocenę AA we wszystkich kategoriach dokumentów potwierdzającą innowacyjność nowego produktu.

WYNIKI UZYSKANE W EFEKCIE REALIZACJI PRAC B+R

• specyfikacja lamelki żaluzji PV zawierająca: parametry konstrukcyjne i elektryczne lamelki żaluzji PV, materiały wymagane do produkcji lamelki żaluzji PV, parametry cieplne, elektryczne i lepkość kleju do łączenia lamelek żaluzji PV z podłożem, opis wyglądu lamelek żaluzji PV
• specyfikacja systemu łączącego lamelki żaluzji PV zawierająca: opis konstrukcyjny łączników, materiały niezbędne do wykonania łączników, opis wyglądu oraz sposobu użycia systemu łączącego lamelki.
• specyfikacja modułu sterującego pracą inteligentnego okna PV zawierająca: typ oraz parametry zastosowanych silniczków elektrycznych, parametry konstrukcyjne i wytrzymałościowe zaczepów umożliwiających poruszanie zestawem żaluzji PV, szczegółowe parametry układu elektronicznego, szczegółowy opis funkcjonalności konstrukcji.
• specyfikacja jednostki centralnej sterującej instalacją inteligentnych okien zawierająca: parametry projektowanego układu mechanizmu sterowania inteligentnym dachowym oknem PV, opis wyglądu mechanizmu sterowania inteligentnym dachowym oknem PV, parametry funkcyjne mechanizmu sterowania inteligentnym dachowym oknem PV, parametry dostępnych linii komunikacyjnych
• specyfikacja układu wyprowadzającego moc z inteligentnych dachowych okien PV zawierająca parametry konstrukcyjne układu elektronicznego, charakterystykę algorytmu śledzenia maksymalnego punktu pracy (MPP Tracker), parametry wytrzymałościowe, parametry elektryczne układu wyprowadzenia mocy.
• specyfikacja obudowy elementów elektronicznych inteligentnego dachowego okna PV zawierająca parametry konstrukcyjne i wytrzymałościowe obudowy, opis funkcjonalności, wybór materiałów do zastosowania w budowie obudów.
• specyfikacja ramy okiennej przystosowanej do montażu żaluzji fotowoltaicznych zawierająca opis wyglądu, parametry wytrzymałościowe, właściwe materiały, parametry funkcyjne.
• Dokumentacja techniczna dla wybranych komponentów OKNA PV w odniesieniu do przyjętych założeń
• Prototypowe modele innowacyjnego inteligentnego okna PV
• Raport dot. właściwej konfiguracji linii technologicznej do wytwarzania innowacyjnych inteligentnych dachowych okien PV
• Kompleksowa dokumentacja projektowa (technologiczna) innowacyjnego inteligentnego okna dachowego ze zintegrowaną żaluzją PV umożliwiająca wdrożenie go do masowej produkcji przez Phoenix.

EFEKTEM PRZEPROWADZONYCH PRAC B+R BYŁO POTWIERDZENIE ZAKŁADANYCH HIPOTEZ BADAWCZYCH, ORAZ OSIĄGNIĘCIE NASTĘPUJĄCYCH CECH NOWEGO PRODUKTU: 1) Moc:70 W/ 1 m2; 2)Napięcie nominalne:20 V; 3)Prąd nominalny:5 A; 4)Automatyczna zmiana kąta nachylenia zestawu lamelek fotowoltaicznych o 140 st.;5)Możliwość pracy układu elektronicznego po zaniku napięcia; 6)Żywotność lamelek PV wynosząca 20 lat;7)Żywotność układów elektronicznych wynosząca 5 lat;8) Wykorzystanie konstrukcji drewnianej z pianką poliuretanową z szybą podwójną lub potrójną.

NA ŚWIATOWYCH RYNKACH NIE SĄ OBECNIE DOSTĘPNE PRODUKTY CECHUJĄCE SIĘ MOŻLIWOŚCIĄ ZAMONTOWANIA WEWNĄTRZ PAKIETU SZYBOWEGO ŻALUZJI PV, która w zależności od położenia słońca na nieboskłonie będzie odpowiednio się ustawiać w sposób zautomatyzowany umożliwiając maksymalny uzysk energii słonecznej.

SPOSÓB UWZGLĘDNIENIA WYNIKÓW PRAC B+R W AKTYWACH WNIOSKODAWCY

Wyniki prac B+R zleconych Wydziałowi Elektrycznemu Politechniki Warszawskiej zostały ujęte w aktywach Phoenix jako wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji (Bilans, Aktywa Trwałe, Wrtości niematerialne i prawne, Inne wartości niematerialne i prawne).

Comments are closed.